Opšte informacije

Institut za ljekove i medicinska sredstva, prema Zakonu o ljekovima, nadležan je za izdavanje dozvola za droge i prekursore u skladu sa Zakonom o sprječavanju zloupotrebe droga i Zakonom o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci  koji uređuju ove oblasti.

 

Spisak droga i psihotropnih supstanci je definisan  Pravilnikom o spisku droga, a spisak prekursora je definisan Pravilnikom o spisku supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga.

 

Kad je u pitanju uvoz/izvoz/tranzit droga i psihotropnih supstanci, registrovano pravno lice podnosi Institutu Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit droga koji se predaje uz odgovarajuću dokumentaciju. Na isti način se može podnijeti i Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit prekursora i ljekova koji sadrže prekursore, uz odgovarajuću dokumentaciju.

 

Institut učestvuje i u: izradi nacrta zakona, drugih propisa i akata kojima se uređuje oblast droga i prekursora; sprovođenju i ispunjavanju obaveza iz ratifikovanih međunarodnih Konvencija UN – Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961, Konvencije o psihotropnim supstancama iz 1971. i Konvencije Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci iz 1988; pripremanju prijedloga Spiska droga i Spiska prekursora u skladu sa konvencijama UN koje uređuju ovu oblast; vođenju baze podataka o pravnim licima koji vrše proizvodnju, promet, izvoz, uvoz i tranzit u oblasti droga i prekursora; praćenju i analiziranju snabdjevenosti tržišta ljekovima koji sadrže droge i prekursore, kao i pripremanju tromjesečnih i godišnjih izvještaja za Ministarstvo zdravlja, koji se dalje prosljeđuju Međunarodnom organu za kontrolu narkotika (INCB).

 

Institut sarađuje sa drugim organima državne uprave, nadležnim u oblasti droga i prekursora.

 

Takođe, ispunjavanjem obaveza prema organima drugih zemalja nadležnih za oblast opojnih droga i prekursora, ostvaruje se i međunarodna saradnja.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter