QMS CInMED

Institut je prva ustanova u zdravstvenom sistemu Crne Gore koja primjenjuje integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i bezbjednošću informacija (IMS – integrisani sistem menadžmenta). Svoju kontinuiranu posvećenost funkcionisaju i razvoju IMS-a Institut od 2017. godine potvrđuje  sertifikatima za međunarodne standarde ISO 9001 i ISO/IEC 27001.

Naše opredjeljenje za implementaciju i unapređenje integrisanog sistema menadžmenta sadržano je u dokumentu Izjava o politici kvaliteta i bezbjednosti informacija.

Institut za ljekove i medicinska sredstva je prepoznao potrebu uvođenja sistema kvaliteta prema ISO 9001 u svoje poslovanje. Na taj način želimo da istaknemo usmjerenost na zadovoljstvo korisnika naših usluga i naših saradnika sa jedne strane i motivisan, edukovan stručni kadar zaposlen u Institutu sa druge strane. Izradom dokumentacije sistema kvaliteta identifikovani su svi procesi koji se odvijaju u Institutu, a njih prate procedure i radna uputstva tako da je cijeli sistem dokumentovan. Na taj način došli smo do uređenog sistema u kojem se znaju odgovornosti i ovlašćenja, što nam omogućava da ispratimo i stavimo pod kontrolu cijeli tok pružanja usluga. Podrazumijeva se preventivni pristup koji ima za cilj identifikaciju potencijalnih uzroka problema i prevenciju kako se neusaglašenosti ne bi dešavale.

U toku redovnih aktivnosti Institut radi sa povjerljivim informacijama i dokumentacijom koju u većini čini imovina korisnika naših usluga. Shodno tome, veoma je bitno na efikasan način omogućiti bezbjednost informacija i zaštitu od neovlašćenog pristupa ili gubljenja u rizičnim situacijama. Iz tog razloga Institut je nastavio razvoj sistema kvaliteta, te se opredijelio da postojeći sistem kvaliteta proširi primjenjujući standard ISO 27001- Sistemi menadžmenta bezbjednošću informacija, i time pokazao usmjerenost ka kontinuiranom unapređenju poslovanja.

Pored navedenih sertifikata, Institut je dobitnik nagrade “Oskar kvaliteta” 2016. godine, kao apsolutni pobjednik za organizacije van teritorije Republike Srbije, što predstavlja potvrdu posvećenosti kvalitetu u poslovanju. Nagrada “Oskar kvaliteta” kreirana je po ugledu na Evropsku nagradu za poslovnu izvrsnost (EFQM Excellence Award) i dodjeljuje je Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije.

Stalnim ulaganjem u sistem kvaliteta povećavamo svijest i odgovornost zaposlenih, što nam omogućava da optimalno koristimo vrijeme i resurse čime kontinuirano doprinosimo unapređenju kvaliteta rada Instituta.

Anketa

Institut za ljekove i medicinska sredstva je od trenutka svog osnivanja fokusiran na zadovoljstvo svojih klijenata, a anketiranjem prikupljamo značajne informacije koje analiziramo i koristimo za poboljšanje našeg rada i međusobne saradnje.

 

Mišljenja, predlozi i sugestije klijenata su veoma značajni za poslovanje Instituta, te je u cilju veće dostupnosti i olakšanog popunjavanja ankete omogućeno više načina za pristup i dostavljanje ankete:

 

  • Online anketa koja se može popuniti za samo nekoliko minuta i čiji rezultati se automatski obrađuju;
  • Elektronska forma u word formatu koja se nakon popunjavanja šalje na e-mail [email protected] ili [email protected], faksom na +382 20 310 581, u papirnom obliku poštom na adresu Instituta, ili dostavlja lično ubacivanjem u anketnu kutiju koja se nalazi u zgradi Instituta;
  • popunjavanje propisanog obrasca u prostorijama Instituta koji se takođe ubacuje u anketnu kutiju.

 

Napomena:
Sve podatke dostavljene u anketi Institut koristi isključivo u cilju evaluacije ankete i eventualnog kontakta i ne prosljeđuje ih trećim licima. Popunjena anketa se može dostaviti i anonimno.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter