Reklamacije CInMED

U slučaju bilo kakve neusaglašenosti ili greške na:

  • Rješenju,
  • Stručnom mišljenju,
  • Sertifikatu ili
  • ostalim upravnim aktima Instituta,

potrebno je podnijeti reklamaciju radi ispravke uočene neusaglašenosti odnosno greške.

Šta je reklamacija?

Reklamacija je postupak kojim se klijent obraća povodom ispravke neusaglašenosti ili greške kod akta izdatog od strane Instituta, a u pogledu tehničke ispravnosti tog akta (slovne greške, greške u brojevima, greške u kucanju i sl.).


Reklamacija se podnosi isključivo za navedene neusaglašenosti ili greške, a predlaganje izmjena koje podrazumijevaju promjenu već odobrenih regulatornih odluka Instituta vrši se isključivo kroz odgovarajuće upravne postupke.

Kako podnijeti reklamaciju?

Reklamacije se podnose u pisanoj ili elektronskoj formi na Pisarnici Instituta ili u formi elektronskog dokumenta na e-mail adresu [email protected] (nije predviđeno podnošenje faksom, telefonom ili usmenim putem).

Prilikom podnošenja reklamacije dostavlja se:

Rješavanje reklamacije

Ukoliko je reklamacija osnovana, rješava se u roku od 10 radnih dana od dana prijema, nakon čega se, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, od strane Instituta izdaje Rješenje o ispravci akta/dokumenta po reklamaciji u kojem će biti navedeni svi djelovi akta/dokumenta koji se ispravljaju. Akt/dokument koji je predmet reklamacije ostaje kod podnosioca reklamacije i važi uz dostavljeno rješenje o ispravci.

 

Postupanje sa reklamacijama, progovorima, žalbama, kao i neusaglašenostima u funkcionisanju procesa u Institutu, detaljno je definisano Procedurom za upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter