Sljedeća pravila o privatnosti, koja se smatraju informacijama u skladu sa članom 13 Uredbe EU br. 2016/679 (u daljem tekstu: Uredba), opisuju metode obrade ličnih podataka platforme MEDI-THEFT, dostupne elektronskim putem na sljedećoj adresi medi-theft.aifa.gov.it . Ove informacije se ne odnose na druge sajtove, stranice ili onlajn usluge do kojih se može doći preko hyperlink veza koje mogu biti objavljene u okviru platforme.

 

 

SVRHA I PRAVNI OSNOV TRETMANA

Lični podaci koji se obrađuju preko platforme, traženi u trenutku registracije korisnika, prikupljaju se kako bi se akreditovanim subjektima omogućilo da unose izveštaje, u skladu sa funkcijama i zadacima koji su dodeljeni CInMED-u (moguće dodavanje drugih institucija) radi ostvarivanja javnog interesa u skladu sa članom 6 tačkom e) Uredbe.

 

 

VLASNIK TRETMANA

Rukovalac podataka – u vezi sa podacima akreditovanih subjekata u Crnoj Gori – je Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, sa sedištem u Bulevar Ivana Crnojevića 64A, Podgorica. Email: [email protected]; Telefon:  +382 (20) 310 280.

 

 

KONTAKT PORTPAROLA

Portparola CInMED možete kontaktirati na adresu [email protected]

 

 

LIČNI PODACI PODLOŽNI OBRADI

 

Pored podataka korisnika, nakon konsultacije sa institucijom, mogu se obrađivati i podaci koji se odnose na identifikovana fizička lica ili fizička lica koja se mogu identifikovati.

Kompjuterski sistemi i softverske procedure koje se koriste za rad platforme stiču, tokom svog rada, određene lične podatke čiji je prenos implicitan u korišćenju Internet komunikacionih protokola. Ova kategorija podataka uključuje IP adrese ili imena domena računara i terminala koje koriste korisnici, adrese u URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) notaciji traženih resursa, vrijeme zahtjeva, metod koji se koristi u podnošenju zahtjeva serveru, veličina datoteke dobijene kao odgovor, numerički kod koji označava status odgovora koji je dao server (uspešno, neuspješno, itd.) i drugi parametri koji se odnose na operativni sistem i IT okruženje korisnika.

Ovi podaci, neophodni za korišćenje veb servisa, obrađuju se i u svrhu: 

  • dobijanja statističkih informacija o korišćenju usluga (npr. broj posjetilaca po satu ili danu, geografska područja porijekla itd.),
  • provjera ispravnosti funkcionisanja servisa.

 

PERIOD ČUVANJA PODATAKA

 

Podaci koje korisnik pruži obrađivaće se u onom vremenu koliko je potrebno za obavljanje funkcija i zadataka koji su dodijeljeni CInMED (Rukovaocima podataka).

 

 

PRIMAOCI PODATAKA

 

Prikupljene lične podatke obrađuje CInMED osoblje (ili, alternativno, agencije za kontrolu podataka), koje postupaju na osnovu posebnih uputstava. U obavljanju aktivnosti obrade, CInMED (alternativno, kontrolori podataka) može da koristi pomoć trećih lica, konsultanata, dobavljača softvera i usluga, koji su svi imenovani kao Obrađivači podataka u skladu sa članom 28 Uredbe i funkcionisanje, preko identifikovanog i imenovanog osoblja, kako bi se garantovala maksimalna sigurnost podataka.

 

PRAVA ZAINTERESOVANIH STRANA

 

Zainteresovane strane imaju pravo da od Rukovaoca podataka, u predviđenim slučajevima, dobiju pristup ličnim podacima i ispravku ili otkazivanje istih ili ograničenje tretmana koji ih se tiče (član 15. Uredbe). Konkretna prijava CInMED-u se predstavlja tako što se CInMED kontaktira putem [email protected] e-mail adrese, ili se kontaktira portparol CInMED na gore navedenu adresu e-pošte.

 

PRAVO NA ŽALBU

 

Ukoliko zainteresovana lica smatraju da obrada ličnih podataka koji se na njih odnose nastaje suprotno odredbama Uredbe, imaju pravo da ulože prigovor organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa čl. 77 Uredbe, ili na drugi odgovarajući pravni lijek (član 79 Uredbe).

 

MjESTO TRETMANA

 

Lični podaci korisnika ovog sajta koje obrađuje kontrolor podataka čuvaju se unutar Evropske unije.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter