U cilju kontinuirane težnje Instituta za povećanjem transperentnosti i unapređenjem odnosa sa podnosiocima zahtjeva uspostavljen je servis koji omogućava praćenje statusa predmeta preko zaštićenog dijela Portala CInMED – www.cinmed.me

 

Da bi se ostvario pristup zaštićenom dijelu portala, predviđeno je da svaki podnosilac zahtjeva (firma) dobije korisnički nalog i lozinku koju će koristiti za prijavu i autentifikaciju na Portal čime će biti omogućeno praćenje statusa predmeta koje su podnijeli Institutu.

 

Da bi firma dobila pristupne parametre (korisničko ime i lozinku) neophodno je da na arhivi Instituta podnese Zahtjev za izdavanje pristupnih parametara za praćenje statusa predmeta preko Portala čiji sadržaj treba biti istovjetan ovom u primjeru i otkucan na memorandumu firme te uredno zaveden, pečatiran i potpisan od strane direktora firme.

 

Na osnovu primljenog zahtjeva Institut će odrediti pristupne parametre (korisničko ime i lozinku) za svaku firmu zasebno i obavijestiti podnosioca zahtjeva o tome, nakon čega će predstavnik podnosioca zahtjeva moći preuzeti dokument sa pristupnim parametrima uz prilaganje Ovlašćenja za preuzimanje pristupnih parametara za praćenje statusa predmeta preko Portala čiji sadržaj treba biti istovjetan ovom u primjeru i otkucan na memorandumu firme te uredno zaveden, pečatiran i potpisan od strane direktora firme.

 

Predmetni servis se trenutno daje na upotrebu bez nadoknade, a naknadno će biti određena visina godišnje pretplate na servis.

 

Ako već imate određene pristupne parametre klikom ovdje možete izvršiti prijavu na servis.