Potrosnja ljekova

Prema odredbama Zakona o ljekovima, Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore nadležan je za prikupljanje, obradu i objavljivanje izvještaja o potrošnji ljekova u Crnoj Gori.

 

Podaci o ukupnom tržištu ljekova zasnovani su na vrijednostima izvršene prodaje svih ljekova, kao i obimu prodaje za sve pojedinačne ljekove (po pakovanjima) registrovanih veledrogerija u Crnoj Gori. Izvještaji se objavljuju za prethodnu kalendarsku godinu i predstavljaju sveobuhvatni prikaz potrošnje u privatnom i u javnom sektoru.

 

Podaci se obrađuju  u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i metodologijom praćenja potrošnje prema ATC/DDD sistemu.

 

U bazi podataka Instituta za praćenje potrošnje ljekova, svi ljekovi su svrstani po klasifikaciji SZO po ATC grupama (anatomsko-terapijsko-hemijska klasifikacija) i po međunarodno nezaštićenim nazivima ljekova (INN), a obim potrošnje je izražen u broj Definisanih Dnevnih Doza na 1000 stanovnika po danu.

 

ATC sistem je sistem klasifikacije koji ljekove dijeli u grupe na osnovu organa ili sistema na koje djeluju u skladu sa svojim hemijskim, farmakološkim i terapijskim svojstvima. Svaka supstanca se identifikuje specifičnom alfanumeričkom oznakom, pa je moguće grupisati one sa sličnim karakteristikama u ATC nivoe.

 

Definisana Dnevna Doza (DDD) je tehnička, statistička jedinica mjere upotrebe lijeka, čija vrijednost predstavlja prosječnu dnevnu dozu za glavnu indikaciju primjene lijeka kod odraslih osoba, pri čemu ne zavisi od cijene, oblika, jačine ili veličine pakovanja lijeka i ne izražava preporučenu ili stvarno upotrijebljenu dozu lijeka.

 

Broj DDD/1000 stanovnika na dan omogućava uvid u to koliki je broj stanovnika (od njih 1000) koristio posmatrani lijek i bio izložen njegovom djelovanju tokom jednog dana.

 

Dobijeni podaci se stavljaju u korelaciju sa brojem stanovnika koji su koristili lijek u periodu za koji se vrši obrada.

 

Podaci o broju stanovnika se preuzimaju iz službenih podataka Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT).

 

Metodologijom definisanih dnevnih doza se izražava upotreba ljekova u većini evropskih zemalja. Svake godine podaci o DDD, kao i promjene u ATC klasifikaciji se ažuriraju i objavljuju na internet adresi WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (www.whocc.no).

 

Prednost korišćenja ove metodologije praćenja upotrebe ljekova je mogućnost poređenja upotrebe pojedinačnih terapijskih i farmakološko-terapijskih grupa u određenom vremenu i njihovo poređenje sa izvještajima drugih zemalja ili regiona.

 

Praćenje prometa i potrošnje ljekova u jednoj sredini prikazuje zdravstveno stanje stanovništva i značajno doprinosi procjeni farmakoterapijskih stavova i propisivačkih navika u praksi. Takođe, omogućava određivanje faktora koji utiču na prekomjernu ili nedovoljnu upotrebu pojedinih ljekova.

 

Praćenje potrošnje služi kao osnov za stručne analize, kao i unapređenje iz naučnih oblasti farmakoekonomije i farmakoepidemiologije.

 

Izvještaji o potrošnji ljekova za humanu upotrebu

Analize potrošnje ljekova u Crnoj Gori

Brošure o potrošnji ljekova

Objavljeno 2012. god.             Objavljeno 2013. god.        Objavljeno 2015. god.      Objavljeno 2016. god.

 

Koristeći podatke o potrošnji ljekova u 2018. godini objavljena je uporedna analiza potrošnje ljekova u Crnoj Gori za period 2013-2017. godine:

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter