Mjere minimizacije rizika

Mjere minimizacije rizika (MMR) su intervencije i aktivnosti koje se sprovode kako bi se spriječila ili smanjila mogućnost ispoljavanja neželjenih dejstava povezanih sa izloženošću lijeku, ili kako bi se u slučaju njihovog ispoljavanja smanjila njihova težina i uticaj na pacijenta.

Mjere minimizacije mogu biti rutinske i dodatne:

1. Primjeri rutinskih mjera minimizacije rizika su informacije navedene u uputstvu za lijek, ili na pakovanju lijeka, kao što su podaci o veličini pakovanja, farmaceutskom obliku lijeka, ili o načinu izdavanja lijeka (na recept ili bez recepta) 

2. Primjeri dodatnih mjera minimizacije rizika su edukativni materijali (brošure, vodiči, kartice i slično), kontrolisani pristup lijeku, programi prevencije trudnoće, pisma zdravstvenim radnicima i slično.

Dodatne mjere minimizacije rizika

Dodatne mjere minimizacije rizika odobrava CInMED, a za njihovu implementaciju je odgovoran nosilac dozvole za lijek. Svrha dodatnih mjera minimizacije rizika je pružanje važnih informacija o određenom riziku vezanom za primjenu lijeka. Edukativni materijali koji predstavljaju dio dodatnih mjera minimizacije rizika ne smiju imati promotivni karakter, već se njihov sadržaj odnosi isključivo na bezbjednost primjene lijeka. 


Dodatne mjere minimizacije rizika mogu biti namijenjene zdravstvenim radnicima (ljekari, farmaceuti, medicinske sestre…) ili pacijentima i njihovim njegovateljima.Pretražite registre

Ovdje možete pretražiti sve registre.

Prijavite se na

Newsletter