Mjere minimizacije rizika

Mjere minimizacije rizika (MMR) su intervencije i aktivnosti koje se sprovode kako bi se spriječila ili smanjila mogućnost ispoljavanja neželjenih dejstava povezanih sa primjenom lijeka, ili kako bi se u slučaju njihovog ispoljavanja smanjila njihova težina i uticaj na pacijenta.

Mjere minimizacije mogu biti rutinske i dodatne:

 

  • Primjeri rutinskih mjera minimizacije rizika su informacije navedene u Sažetku karakteristika lijeka, Uputstvu za lijek, ili na pakovanju lijeka, kao i način izdavanja lijeka (na recept ili bez recepta)

 

  • Primjeri dodatnih mjera minimizacije rizika su edukativni materijali (brošure, vodiči, kartice, posteri…), kontrolisani pristup lijeku, programi prevencije trudnoće, pisma zdravstvenim radnicima i slično.

Dodatne mjere minimizacije rizika


Za implementaciju dodatnih mjera minimizacije rizika je odgovoran nosilac dozvole za lijek. Svrha dodatnih mjera minimizacije rizika je pružanje važnih informacija o određenom riziku u vezi sa primjenom lijeka. Edukativni materijali koji predstavljaju dio dodatnih mjera minimizacije rizika ne smiju imati promotivni karakter, već se njihov sadržaj odnosi isključivo na bezbjednost primjene lijeka. Oni mogu biti namijenjeni zdravstvenim radnicima (ljekari, farmaceuti, medicinske sestre…) ili pacijentima i njihovim njegovateljima.

Edukativni materijali koji su u okviru dodatnih mjera minimizacije rizika distribuirani u Crnoj Gori su dostupni u tabeli ispod. U cilju uštede vremena i resursa, u Crnoj Gori se mogu distribuirati edukativni materijali odobreni od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) na srpskom jeziku, kao i edukativni materijali odobreni od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode Hrvatske (HALMED) na hrvatskom jeziku, uz korekciju kontakt podataka.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter