Prijava za registraciju proizvođača koji nemaju sjedište, odnosno boravak ili prebivalište u Crnoj Gori, sadrži:

   1) ugovor ili ovlašćenje sa podnosiocem prijave sa proizvođačem;

   2) dokumentaciju za odgovorna lica ovlašćenog predstavnika za postupak registracije, i vigilancu medicinskih sredstava; i

   3) druge podatke značajne za registraciju proizvođača, u skladu sa zakonom.

Uputstva i obrasci

Stranica je u fazi izrade.