organizacija CInMED

Organi upravljanja Instituta su Upravni odbor i direktor, a u Institutu se obrazuje Stručno-naučni odbor.

Upravni odbor

Upravni odbor ima predsjednika i četiri člana koje imenuje i razrješava Vlada.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se iz reda stručnjaka iz oblasti zdravstva, veterine i zaštite životne sredine, a jedan član je predstavnik zaposlenih koga predlaže Institut.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje poslovnu politiku Instituta;
 • donosi statut Instituta, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druga opšta akta;
 • usvaja finansijski plan i završni račun;
 • donosi odluku o izboru revizora;
 • usvaja izvještaj o poslovanju;
 • donosi godišnji program rada Instituta;
 • donosi investicione odluke;
 • donosi kodeks ponašanja zaposlenih u Institutu;
 • preduzima mjere za obezbjeđivanje kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti ljekova;
 • podnosi najmanje jednom godišnje izvještaj o radu Vladi;
 • odlučuje u drugom stepenu o pravima zaposlenih u Institutu;
 • donosi Poslovnik o radu; i
 • vrši druge poslove utvrđene zakonom i statutom Instituta.

 

Upravni odbor Instituta je u sljedećem sastavu:

dr subspec. Vasilije Đurašković, predsjednik

prof. dr Milena Tadić, članica

mr ph. spec. Lidija Čizmović, članica

dr Saša Uskoković, član

dr pharm. Anđela Drašković, članica

Direktor

Direktora Instituta bira i razrješava Upravni odbor na osnovu javnog oglasa na period od pet godina i može biti ponovo biran.

Direktor Instituta:

 • organizuje i rukovodi radom Instituta;
 • odgovoran je za zakonitost, efikasnost i ekonomičnost rada Instituta;
 • odgovoran je za ostvarivanje programa i planova rada Instituta;
 • donosi odluke, odnosno upravne akte iz nadležnosti Instituta, koje nijesu u nadležnosti upravnog odbora Instituta;
 • izvršava odluke Upravnog odbora;
 • odlučuje o pravima zaposlenih u skladu sa zakonom.

 

Direktorica Instituta je doc. dr med. spec. Snežana Mugoša.

Stručno-naučni odbor

U Institutu se obrazuje Stručno-naučni odbor koji čini najmanje pet zaposlenih sa specijalističkim i naučnim zvanjima iz djelatnosti Instituta u skladu sa zakonom.

 

Članove Stručno-naučnog odbora imenuje i razrješava Upravni odbor, na prijedlog direktora Instituta.
Predsjednika Stručno-naučnog odbora bira Stručno-naučni odbor iz reda članova Stručno-naučnog odbora.

 

Mandat članova Stručno-naučnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Mandat predsjednika Stručno-naučnog odbora traje dvije godine i može biti ponovo biran najviše još jednom uzastopno.

 

Stručno-naučni odbor radi i odlučuje na sjednicama većinom od ukupnog broja članova.

Radi obavljanja pojedinih poslova iz nadležnosti Instituta, Stručno-naučni odbor može imenovati komisije i radne grupe.

Rad Stručno-naučnog odbora uređuje se poslovnikom o radu.

 

Stručno-naučni odbor:

 • predlaže i daje mišljenje o strategiji razvoja Instituta i predlaže stručne osnove za program rada i razvoja Instituta;
 • predlaže i daje mišljenje o pitanjima stručnog rada Instituta;
 • daje mišljenje na programe svih oblika stručnog i naučnog usavršavanja za potrebe Instituta;
 • usvaja program naučnoistraživačke i razvojne djelatnosti;
 • analizira, ocjenjuje i usvaja izvještaje o realizaciji programa i projekata;
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter