pisma zdravstvenim radnicima

Nove informacije od značaja za bezbjednu primjenu ljekova se dostavljaju zdravstvenim radnicima kao Pismo zdravstvenim radnicima (Direct Healthcare Professional Communication, DHPC). Pismo zdravstvenim radnicima može uputiti nosilac dozvole za lijek, ili Institut, a obično se kreira kada nastanu značajne promjene u sažetku karakteristika lijeka (nove kontraindikacije, smanjenje preporučene doze, ograničenja u indikacijama, ograničenja u režimu izdavanja lijeka, nove mjere opreza i slično) ili kada je zdravstvene radnike potrebno obavijestiti o prestanku važenja ili privremenom stavljanju van snage dozvole za lijek iz bezbjednosnih razloga. Osim toga, pismo se može uputiti i u drugim situacijama kada je zdravstvenim  radnicima potrebno dostaviti informaciju važnu za bezbjednu primjenu lijeka.

Ukoliko pismo zdravstvenim radnicima upućuje nosilac dozvole za lijek, tekst pisma i plan komunikacije prema zdravstvenim radnicima moraju biti prethodno odobreni od strane Instituta.

Nosilac dozvole za lijek, kao i CInMED, pismo zdravstvenim radnicima može dostaviti lično, putem pošte, ili elektronske pošte. Osim toga, CInMED od 2015. godine ima na raspolaganju funkcionalnost integralnog zdravstvenog informacionog sistema koja omogućava direktno slanje poruka o bezbjednosti primjene ljekova zdravstvenim radnicima u domovima zdravlja i opštim bolnicama. Ovaj sistem Institutu za ljekove i medicinska sredstva omogućava da svaku važnu informaciju dostavi svim zdravstvenim radnicima zaposlenim u ovim ustanovama, ili odgovarajućoj grupi zdravstvenih radnika na koje se informacija odnosi, uz minimalan utrošak vremena. Osim toga, CInMED kroz ovaj sistem dobija i povratnu informaciju o tome da li je zdravstveni radnik potvrdio prijem poruke koja mu je upućena. Jednostavan, brz i efikasan način komunikacije CInMED sa zdravstvenim radnicima, koji je na ovaj način omogućen, predstavlja značajan faktor za izgradnju pouzdanog sistema farmakovigilance u Crnoj Gori.

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter