Smjernice dobrih praksi

Smjernice Dobre proizvođačke prakse

 

Dio I – Osnovni zahtjevi za proizvodnju ljekova

 

Dio II – Osnovni zahtjevi za proizvodnju aktivnih supstanci koje se koriste kao polazni
materijali

 

Dio III – Dokumenti povezani sa GMP

 

Aneksi

 

Standardizovani GMP obrasci

Smjernice Dobre prakse u distribuciji ljekova
Smjernice Dobre prakse u farmakovigilanci

U skladu sa Zakonom o ljekovima, u oblasti farmakovigilance se primjenjuju smjernice Dobre prakse u farmakovigilanci koje su dostupne na web stranici Evropske agencije za ljekove (EMA).

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter