Smjernice dobrih praksi

 

Dio I - Osnovni zahtjevi za proizvodnju ljekova

 

Dio II - Osnovni zahtjevi za proizvodnju aktivnih supstanci koje se koriste kao polazni
materijali

 

Dio III - Dokumenti povezani sa GMP

 

Aneksi

 

Standardizovani GMP obrasci

U skladu sa Zakonom o ljekovima, u oblasti farmakovigilance se primjenjuju smjernice Dobre prakse u farmakovigilanci koje su dostupne na web stranici Evropske agencije za ljekove (EMA).

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter