Na osnovu čl. 131 i 150 Zakona o ljekovima („Službeni list CG“, br. 080/20), i Pravilnika o obliku, sadržaju, periodu za koji se dostavlja i načinu dostavljanja izvještaja o prodaji ljekova („Sl.list CG“ br.
02/13), Institut za ljekove i medicinska sredstva je pripremio izvještaj o potrošnji ljekova u Crnoj Gori za 2021. godinu.

Za izradu izvještaja su korišćeni podaci o prometu registrovanih veledrogerija koje su obavljale promet ljekovima u Crnoj Gori u 2021. godini (14 privatnih i 1 državna), tj. njihovi izvještaji o prodaji ljekova u Crnoj Gori, iz 2021. godine.

U bazi podataka Instituta za praćenje potrošnje, ljekovi su svrstani po klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) po ATC grupama i po internacionalnim nezaštićenim nazivima (INN).

Svi izvještaji o potrošnji ljekova koji su bili u prometu, iskazani su brojem definisanih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u eurima (), prema veleprodajnim cijenama.

Za preračun DDD-a, korišćena je metodologija WHO, a za izračun je korišćen broj stanovnika u Crnoj Gori iz 2021. godine, prema službenim podacima Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT). Za izračunavanje DDD/1000/dan po gradovima, uzet je broj stanovnika u pojedinim gradovima, u 2021. godini, takođe prema službenim podacima Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT).

Prikazani su i odvojeni podaci o bolničkoj i vanbolničkoj potrošnji ljekova.

Dobijeni podaci o ukupnoj potrošnji ljekova u Crnoj Gori, u 2021. godini, ukazuju da je potrošnja iznosila 1433,02 DDD/1000/dan, finansijski 139.211.952,26 €.
U finansijski iznos od 139.211.952,26 € je uračunata ukupna potrošnja svih ljekova, uključujući i ljekove koji nemaju definisanu ATC klasifikaciju, homeopatske, herbalne ljekove, kao i ljekove koji nemaju DDD, a čija ukupna potrošnja iznosi 374.697,53 €.

Prema podacima dobijenim od Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za ljekove koji su nabavljeni na teret sredstava Fonda, u 2021. godini je izdvojeno 112.740.285,80 €, što predstavlja 81% od ukupno utrošenih sredstava za ljekove u Crnoj Gori tokom 2021. godine.

Izvještaji o potrošnji za 2021. obuhvataju sledeće tabele:


Tabela 1:   Ukupna potrošnja ljekova u 2021. godini prema DDD/1000/dan po glavnoj grupi ATC klasifikacije
Tabela 2:  Ukupna potrošnja ljekova u 2021. godini u eurima po glavnoj grupi ATC klasifikacije
Tabela 3:  Prvih 10 ljekova po potrošnji u DDD/1000/dan u 2021. godini
Tabela 4:  Prvih 10 ljekova po potrošnji u eurima u 2021 godini
Tabela 5:  Prvih 10 ljekova u 2021. godini po DDD/1000/dan, vanbolnička potrošnja
Tabela 6:  Prvih 10 ljekova u 2021. godini po potrošnji u eurima, vanbolnička potrošnja
Tabela 7:  Prvih 10 ljekova u 2021. godini po DDD/1000/dan, bolnička potrošnja
Tabela 8:  Prvih 10 ljekova u 2021. godini po potrošnji u eurima, bolnička potrošnja
Tabela 9:  Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Podgorica po vrijednosti DDD/1000/dan
Tabela 10: Prvih 10 ljekova u 20201 godini za opštinu Podgorica po vrijednosti u eurima
Tabela 11:  Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Nikšić po vrijednosti DDD/1000/dan
Tabela 12: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Nikšić po vrijednosti u eurima
Tabela 13: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Bijelo Polje po vrijednosti DDD/1000/dan
Tabela 14: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Bijelo Polje po vrijednosti u eurima
Tabela 15: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Bar po vrijednosti DDD/1000/dan
Tabela 16: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Bar po vrijednosti u eurima
Tabela 17: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Berane po vrijednosti DDD/1000/dan
Tabela 18: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Berane po vrijednosti u eurima

Navedeni podaci pokazuju da je u ukupnoj potrošnji prema DDD/1000/dan, kao i prethodnih godina, najviše korišćena grupa ljekova za liječenje kardiovaskularnog sistema, čiji je udio potrošnje 30% od
ukupne potrošnje svih ljekova. Slijede ljekovi za liječenje krvi i krvotvornih organa sa 28,5% učešća, zatim ljekovi za liječenje alimentarnog trakta i metabolizma sa 11,50%, ljekovi koj djeluju na
nervni sistem sa 9,43 %, zatim ljekovi za bolesti mišićno-kostnog sistema sa 6%, ljekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema sa 5,48% itd.

Kada govorimo o potrošnji u finansijskom smislu, najveću potrošnju su imali ljekovi iz grupe antineoplastika i imunomodulatora (41.486.663,15 EUR) sa učešćem od 29,80% u ukupnoj potrošnji, zatim antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu (19.557.152,93 EUR) sa učešćem od 14%, ljekovi za liječenje krvi i krvotvornih organa (18.545.920,92 EUR) sa učešćem od 13,32%, ljekovi za liječenje alimentarnog trakta i metabolizma (17.278.884,06 EUR) sa 12,41%, ljekovi za liječenje kardiovaskularnog sistema (10.936.372,61 EUR) sa 7,9% itd.

Upoređujući podatke o potrošnji ljekova iz 2021. godine sa podacima iz prethodne, 2020. godine, a imajući u vidu da je u pitanju period pandemije COVID-19, kao i podatak da je 2021. godina sa najvećim brojem oboljelih od COVID-19, očekivano je i zabilježen značajan porast potrošnje ljekova. Potrošnja ljekova u DDD/1000/dan je porasla za 6,53%, a finansijski je zabilježen porast od 20,93%.

Grupa ljekova koja je, izraženo u DDD/1000/dan, zabilježila najveći porast u potrošnji u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu su hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone (22,10%), a u toj grupi ljekova najznačajniji porast su zabilježili glukokortikoidi (kortikosteroidi za sistemsku primjenu), zatim slijede ljekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema (16,20%), ljekovi za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa (14,38%), kao i antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu, posebno antibiotici čija je potrošnja porasla za 12,39%. Značajno je napomenuti da je u 2021. godini zabilježen porast potrošnje ljekova u skoro svim grupama ljekova, osim za ljekove za liječenje kardiovaskularnog sistema, ljekove za liječenje nervnog sistema i za ljekove koji djeluju na oko i uho, gdje je došlo do neznatnog smanjenja potrošnje.

Najznačajniji finansijski porast u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu su zabilježili antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu, 55,56%. Značajno je napomenuti da ovoj grupi ljekova, osim antibiotika
koji su zabilježili značajan finansijski porast od skoro dva miliona eura (30%), pripadaju i vakcine protiv COVID-19. Značajan porast potrošnje hormonskih preparata za sistemsku primjenu, isključujući polne
hormone, u DDD/1000/dan je u korelaciji i sa finansijskom potrošnjom ove grupe ljekova, gdje je zabilježen porast od 28,03%. Isto je i u slučaju ljekova za liječenje krvi i krvotvornih organa, gdje je
finansijska potrošnja povećana za 21,22%. Finansijski porast potrošnje u 2021. godini je zabilježen i u grupi ljekova koji pripadaju grupi antineoplastika i imunomodulatora, i to u vrijednosti od 20,16%.

Tabela 1

Ukupna potrošnja ljekova u 2021. godini po vrijednosti DDD/1000/dan prikazana po glavnim anatomskim grupama ATC klasifikacije
R.br.ATCNazivi glavnih ATC grupaDDD/1000/dan
1CKardiovaskularni sistem (ljekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem)430,51
2BKrv i krvotvorni organi (ljekovi za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa)408.62
3AAlimentarni trakt i metabolizam (ljekovi koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma)164.32
4NNervni sistem (ljekovi koji djeluju na nervni sistem)135.07
5MMišićno-kostni sistem (ljekovi za bolesti mišićno-kostnog sistema)85,97
6RRespiratorni sistem (ljekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema)78.52
7HHormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone i insuline51.57
8GGenitourinarni sistem i polni hormoni (ljekovi za liječenje genitourinarnog sistema i polni hormoni)33.60
9JAntiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu32.65
10LAntineoplastici i imunomodulatori8,70
11PAntiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata1,76
12SSenzorni organi (ljekovi koji djeluju na oko i uho)1,45
13DKoža i potkožno tkivo (ljekovi za liječenje bolesti kože i potkožnog tkiva)0,17
14VOstalo0,11

Vrh stranice

Tabela 2

Ukupna potrošnja ljekova u EUR u 2021. godini prikazana po glavnim anatomskim grupama ATC klasifikacije
R.br.ATCNazivi glavnih ATC grupaIznos (EUR)
1LAntineoplastici i imunomodulatori41.486.663,15
2JAntiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu19.557.152,93
3BKrv i krvotvorni organi (ljekovi za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa)18.545.920,92
4AAlimentarni trakt i metabolizam (ljekovi koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma)17.278.884,06
5CKardiovaskularni sistem (ljekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem)10.936.372,61
6NNervni sistem (ljekovi koji djeluju na nervni sistem)8.459.113,08
7RRespiratorni sistem (ljekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema)7.019.013,59
8MMišićno-kostni sistem (ljekovi za bolesti mišićno-kostnog sistema)4.627.509,51
9HHormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone i insuline3.335.817,99
10GGenitourinarn sistem i polni hormoni (ljekovi za liječenje genitourinarnog sistem i polni hormoni3.197.468,92
11SSenzorni organi (ljekovi koji djeluju na oko i uho)1.620.655,93
12DKoža i potkožno tkivo (ljekovi za liječenje bolesti kože i potkožnog tkiva)1.349.974,87
13VOstalo1.163.190,08
14PAntiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata259.517,10

Vrh stranice

Tabela 3

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po vrijednosti DDD/1000/dan
R.br.ATCINNDDD/1000/dan
1B03BB01folna kiselina208,06
2B01AC06acetilsalicilna kiselina103,60
3C09AA05ramipril60,84
4M01AB05diklofenak43,68
5B03BA03hidroksokobalamin43,65
6A02BC02pantoprazol42,16
7C08CA01amlodipin29,13
8A10BA02metformin27,96
9C09AA09fosinopril26,49
10C10AA05atorvastatin24,99

Vrh stranice

Tabela 4

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po iznosu u EUR
R.br.ATCINNIznos (EUR)
1L01XC18pembrolizumab7.299.478,06
2J07B…vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana)5.984.196,00
3B01AB05enoksaparin natrijum2.844.523,86
4B01AF01rivaroksaban2.627.023,04
5J07BX03mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid)2.609.915,45
6L01XC13pertuzumab2.528.203,83
7A02BC02pantoprazol1.877.108,58
8A10BX09dapagliflozin1.599.829,92
9L01XC03trastuzumab1.568.853,75
10L04AA36okrelizumab1.546.877,22

Vrh stranice

Tabela 5

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po vrijednosti DDD/1000/dan – VANBOLNIČKA POTROŠNJA
R.br.ATCINNDDD/1000/dan
1B03BB01folna kiselina205,11
2B01AC06acetilsalicilna kiselina103,33
3C09AA05ramipril60,58
4M01AB05diklofenak43,29
5B03BA03hidroksokobalamin41,43
6A02BC02pantoprazol40,33
7C08CA01amlodipin29,04
8A10BA02metformin27,88
9C09AA09fosinopril26,31
10C10AA05atorvastatin24,86

Vrh stranice

Tabela 6

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po iznosu u EUR – VANBOLNIČKA POTROŠNJA
R.br.ATCINNIznos (EUR)
1J07B…vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana)5.944.891,44
2B01AF01rivaroksaban2.610.304,84
3J07BX03mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid)2.550.596,50
4B01AB05enoksaparin natrijum1.716.993,54
5A10BX09dapagliflozin1.597.516,80
6B01AC06acetilsalicilna kiselina1.537.996,87
7A02BC02pantoprazol1.422.770,98
8B01AE07dabigatraneteksilat1.303.964,88
9L01XE42ribociklib1.285.385,76
10C07AB07bisoprolol1.278.730,60

Vrh stranice

Tabela 7

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po vrijednosti DDD/1000/dan – BOLNIČKA POTROŠNJA
R.br.ATCINNDDD/1000/dan
1H02AB04metilprednizolon3,40
2B01AB05enoksaparin natrijum3,37
3B03BB01folna kiselina2,95
4B03BA03hidroksokobalamin2,22
5A02BC02pantoprazol1,83
6H02AB02deksametazon1,61
7J01DD04ceftriakson0,85
8B01AB06nadroparin0,78
9B01AB04dalteparin0,58
10M05BX04denosumab0,56

Vrh stranice

Tabela 8

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po iznosu u EUR – BOLNIČKA POTROŠNJA
R.br.ATCINNIznos (EUR)
1L01XC18pembrolizumab7.299.478,06
2L01XC13pertuzumab2.528.203,83
3L01XC03trastuzumab1.568.853,75
4L04AA36okrelizumab1.546.877,22
5L01XC07bevacizumab1.400.835,99
6A16AB12elosulfaza alfa1.131.136,60
7B01AB05enoksaparin natrijum1.127.530,32
8L01XC02rituksimab1.066.722,43
9J06BA02imunoglobulin, normalni humani, za intravensku primjenu1.055.973,47
10L01XC14trastuzumab emtanzin989.626,60

Vrh stranice

Tabela 9

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Podgorica po vrijednosti DDD/1000/dan
R.br.ATCINNDDD/1000/dan
1B03BB01folna kiselina235,44
2B01AC06acetilsalicilna kiselina96,90
3C09AA05ramipril56,40
4A02BC02pantoprazol45,94
5B03BA03hidroksokobalamin42,80
6M01AB05diklofenak42,15
7C09AA09fosinopril26,04
8C08CA01amlodipin25,09
9A10BA02metformin25,04
10C10AA05atorvastatin24,66

Vrh stranice

Tabela 10

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Podgorica po iznosu u EUR
R.br.ATCINNIznos (EUR)
1 L01XC13pertuzumab2.528.203,83
2L01XC18pembrolizumab2.152.815,00
3J07B…vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana)1.969.458,64
4L01XC03trastuzumab1.568.853,75
5L04AA36okrelizumab1.546.877,22
6L01XC07bevacizumab1.412.698,09
7B01AB05enoksaparin natrijum1.277.420,18
8A16AB12elosulfaza alfa1.131.136,60
9L01XC02rituksimab1.066.722,43
10L01XC14trastuzumab emtanzin989.626,60

Vrh stranice

Tabela 11

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Nikšić po vrijednosti DDD/1000/dan
R.br.ATCINNDDD/1000/dan
1B03BB01folna kiselina263,57
2B01AC06acetilsalicilna kiselina109,53
3 C09AA05 ramipril65,04
4B03BA03hidroksokobalamin62,62
5M01AB05diklofenak44,72
6A02BC02pantoprazol42,85
7A02BA03famotidin32,54
8 C08CA01amlodipin30,33
9C09AA09fosinopril27,02
10C10AA05atorvastatin26,41

Vrh stranice

Tabela 12

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Nikšić po iznosu u EUR
R.br.ATCINNIznos (EUR)
1L01XC18pembrolizumab5.146.663,06
2J07B…vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana)665.376,96
3B01AB05enoksaparin natrijum365.757,60
4L01XC32atezolizumab313.329,55
5B01AF01rivaroksaban258.781,84
6 B06AC02ikatibant239.454,18
7B05XA03natrijum hlorid234.947,11
8R03AK07formoterol, budesonid231.065,86
9A02BC02pantoprazol229.136,48
10L04AX04lenalidomid223.734,21

Vrh stranice

Tabela 13

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Bijelo Polje po vrijednosti DDD/1000/dan
R.br.ATCINNDDD/1000/dan
1B03BB01folna kiselina129,87
2B01AC06acetilsalicilna kiselina94,86
3B03BA03hidroksokobalamin71,80
4C09BA09fosinopril, hidrohlortiazid46,53
5M01AB05diklofenak46,44
6C09AA05ramipril42,25
7C08CA01amlodipin40,35
8R05DB13butamirat38,78
9C09AA09fosinopril37,70
10A02BC02pantoprazol35,00

Vrh stranice

Tabela 14

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Bijelo Polje po iznosu u EUR
R.br.ATCINNIznos (EUR)
1J07B…vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana)291.416,96
2B01AF01rivaroksaban218.984,71
3B01AE07dabigatraneteksilat164.264,72
4J07BX03mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid)114.020,26
5R03AK07formoterol, budesonid111.453,95
6L01XE42ribociklib109.099,10
7A10BX09dapagliflozin106.081,44
8B01AB05enoksaparin natrijum101.649,00
9B05XA03natrijum hlorid100.430,45
10A10AE04insulin glargin91.147,81

Vrh stranice

Tabela 15

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Bar po vrijednosti DDD/1000/dan
R.br.ATCINNDDD/1000/dan
1B03BB01folna kiselina223,67
2B01AC06acetilsalicilna kiselina112,76
3C09AA05ramipril66,95
4B03BA03hidroksokobalamin57,41
5M01AB05diklofenak44,99
6A02BC02pantoprazol41,42
7A10BA02metformin28,95
8C09AA09fosinopril25,71
9C09BA09fosinopril, hidrohlortiazid24,81
10C07AB07bisoprolol24,57

Vrh stranice

Tabela 16

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Bar po iznosu u EUR
R.br.ATCINNIznos (EUR)
1J07B…vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana)441.670,48
2B01AB05enoksaparin natrijum212.090,61
3B01AF01rivaroksaban169.336,35
4J07BX03mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid)148.474,98
5A10AE06insulin degludek147.668,70
6A10BX09dapagliflozin143.237,76
7A02BC02pantoprazol139.933,98
8J01DH02meropenem132.265,43
9B05XA03natrijum hlorid130.656,17
10L04AC07tocilizumab117.043,95

Vrh stranice

Tabela 17

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Berane po vrijednosti DDD/1000/dan
R.br.ATCINNDDD/1000/dan
1B03BB01folna kiselina244,24
2B01AC06acetilsalicilna kiselina124,56
3C09AA05ramipril82,54
4M01AB05diklofenak62,22
5C10AA05atorvastatin56,97
6A02BC02pantoprazol51,06
7C08CA01amlodipin39,63
8A10BA02metformin36,18
9C03BA11indapamid34,41
10C07AB07bisoprolol30,38

Vrh stranice

Tabela 18

10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Berane po iznosu u EUR
R.br.ATCINNIznos (EUR)
1J07B…vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana)234.513,76
2B01AF01rivaroksaban193.468,00
3A10BX09dapagliflozin193.013,76
4B01AE07dabigatraneteksilat128.204,88
5A10BD07metformin, sitagliptin115.009,20
6B01AB05enoksaparin natrijum108.245,07
7B05XA03natrijum hlorid91.261,41
8A02BC02pantoprazol83.559,82
9J07BX03mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid)83.354,37
10J01DD04ceftriakson83.354,10

Pretraga registara

Ovdje možete pretražiti sve registre

Prijavite se za

Newsletter